Regulamin

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego („Program lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.
 2. Program lojalonościowy
  1. Program lojalonościowy jest organizowany i zarządzany przez P.P.H.U. Karma W.Sikora, I.Sikora Sp.j. ul. Towarowa 17, 89-600 Chojnice Nip: 5551350218. Program jest prowadzony na terenie Polski.
  2. W ramach Programu lojalnościowego za czynności określone przez Administratora Programu (w tym nabycie określonych produktów lub usług w ilości wskazanej na stronie internetowej Programu)
 3. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, wykonująca czynności o których mowa w punkcie 2.2, której został nadany numer karty klienta.
  2. Pierwsze użycie numeru karty klienta oznacza przystąpienie do Programu. Przed  pierwszym użyciem numeru karty klienta, powinni się Państwo, zapoznać z niniejszymi  Warunkami Uczestnictwa.
  3. Administrator nie ma obowiązku informować Państwa o  błędnie wypełnionym formularzu. Jednakże jeśli Państwa formularz zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Administrator może podjąć próbę skontaktowania się z Państwem celem uzupełnienia Państwa danych.
  4. Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające; Administrator może nie przyjąć wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.
  5. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego (w rozumieniu pkt. 5 poniżej) winny być przez Państwa aktualizowane. Zmiany danych, można dokonać telefonując do Biura Obsługi 523971144
  6. Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane za pomocą komunikatów na stronie www.karmachojnice.pl/strefaklienta lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Numer i Karta
  1. Nadanie numeru karty klienta umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.
  2. Formularz zgłoszeniowy do Programu możecie Państwo otrzymać w punktach sprzedaży Karma. Wraz z formularzem zgłoszeniowym do Programu otrzymają Państwo kartę lub karty Uczestnika Programu („Karta klienta”), zawierające numer. Przyjmuje się, że posiadacz Karty jest uprawniony do jej używania.
  3. Karta pozostaje własnością firmy Karma; Nie należy udostępniać Karty lub Numeru osobom trzecim, ani modyfikować wizerunku Karty lub danych na niej zawartych, lub kopiować Kart . Zalecane jest zabezpieczenie numeru i Karty przed dostępem osób nieuprawnionych. Karma zastrzega możliwość odmowy akceptacji Kart zawierających zmiany wizerunku lub danych na niej zawartych, lub powstałych w wyniku kopiowania Kart.
  4. W przypadku utraty Karty klienta lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Państwa numer , prosimy o bezzwłoczne poinformowanie Biura Obsługi (numer telefonu: 523971144). W takim przypadku Państwa Konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 5. Przyznawanie Punktów
  1. W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa, z wykorzystaniem numeru karty klienta, zostaną Państwu przyznane Punkty. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów wg grup towarowych: www.karmachojnice.pl/strefaklienta/zpp
  2. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
  3. Aby uzyskać Punkty powinni Państwo podać numer karty klienta(w szczególności okazując swoją Kartę) przed wystawieniem dowodu sprzedaży. Zazwyczaj numer Karty jest elektronicznie odczytywany z Karty. Karma zastrzega sobie możliwość dokonywania identyfikacji uczestników Programu za pośrednictwem Karty. Po wystawieniu dowodu sprzedaży, lub po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez sprzedawcę, przyznanie punktów nie będzie możliwe.
  4. Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, firma Karma zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.
 6. Konto
  1. Przyznane Państwu Punkty są zapisywane pod Państwa Numerem Karty Klienta na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez firmę Karma („Konto”) z zastrzeżeniem ust. 8.5 poniżej. W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić za pośrednictwem Biura Obsługi (telefonując pod numer: 523971144). Karma może informować Państwa o stanie Państwa Konta  w formie elektronicznej (np. e-mailem lub SMS-em).
  2. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta winny zostać przekazane w formie pisemnej do Biura Obsługi (ul Towarowa 17, 89-600 Chojnice). W ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu w/w zawiadomienia. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie dowody wykonania czynności określonych w pkt. 2.2. (np. paragon). Państwa zastrzeżenia zostaną niezwłocznie zweryfikowane co do ich zasadności. O rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ich rozpoznaniu, nie później niż w ciągu czternastu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
 7. Wymiana Punktów na Nagrody
  1. Przyznane Punkty mogą Państwo: wymienić na rzeczy, usługi, materialne lub zdematerializowane (cyfrowe) znaki legitymacyjne. Nagrody są opisane na stronie internetowej „www.karma.pl/strefaklienta”.
  2. Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.
  3. Przed wydaniem Nagrody firma Karma może powtórnie sprawdzić stan Państwa Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.
  4. Zamówienie i dostawa Nagród następuje zgodnie z regulaminem zamawiania i dostawy Nagród lub zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej karma.pl, i jest realizowane na terenie Polski w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia zamówienia Nagrody, chyba że wskazany zostanie inny termin.
  5. Karma dostarcza Uczestnikom Programu Nagrody we własnym imieniu.
  6. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Wygaśnięcie Punktów
  1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie, trzydziestu sześciu miesięcy od ich przyznania , jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie dwunastu miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną Państwu przyznane Punkty ani nie wymienią Państwo Punktów na Nagrody, Państwa Konto może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.
 9. Ustanie uczestnictwa w Programie
  1. Z uczestnictwa w Programie mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres Biura Obsługi (ul Towarowa 17, 89-600 Chojnice).
  2. Z ważnych powodów firma Karma może zawiesić, lub wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie . Za ważne powody, uznaje się: udostępnienie numeru Karty klienta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie.  Możecie Państwo odwołać się od wypowiedzenia w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Biura Obsługi (ul Towarowa 17, 89-600 Chojnice). Firma Karma udzieli Państwu odpowiedzi w ciągu trzydziestu dni od dnia wpływu Państwa odwołania.
  3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
  4. Po rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia winni Państwo zaprzestać z korzystania z Karty klienta.
 10. Zmiana Warunków Uczestnictwa
  1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Loyalty Partner z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży, oraz na stronie internetowej karma.pl. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od w/w zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyją Państwo numeru Karty klienta w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.
 11. Zakończenie Programu
  1. Administrator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej karmachojnice.pl, w punktach sprzedaży lub w materiałach reklamowych.
  2. Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 12. Reklamacje
  1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu prosimy zgłaszać do Biura Obsługi – na piśmie na adres: (ul Towarowa 17, 89-600 Chojnice) lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie karma.pl w zakładce „Kontakt”. Firma Karma rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu  czternastu dni od daty ich otrzymania.

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu

1 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U. Karma W.Sikora I.Sikora Sp.j. ul Towarowa 17, 89-600 Chojnice Nip:5551350218. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym jak przetwarzamy Twoje dane, możesz skontaktować się bezpośrednio pisząc pod adres daneosobowe{malpa}karma.pl.

2 Jakie dane i informacje o Tobie przetwarzamy?

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Programu
– Dane podane w formularzu zgłoszeniowym
dane rejestracyjne: numer Karty pełne imię i nazwisko,  datę urodzenia, adres korespondencyjny a także podpis, dane fakultatywne:  m.in. numer telefonu komórkowego,  adres e-mail, płeć, wielkość gospodarstwa domowego są niezbędne do informowania Cię o ważnych zmianach w Programie oraz dostawy zamówionej przez Ciebie Nagrody
– Dane o transakcjach dokonywanych za pomocą karty lub numeru(w tym: numer karty, liczba przyznanych Punktów, liczba umorzonych Punktów).
– Informacje o sposobie nawigowania na naszej stronie internetowej, takie jak oglądane produkty, odwiedzane sekcje oraz informacje o Twoich interakcjach z Programem (np. w jakich promocjach wziąłeś/wzięłaś udział).

3 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Programu.

Cel Podstawa przetwarzania
Prowadzenie Programu – w tym naliczanie zebranych przez Ciebie punktów, obsługa wymiany Punktów na Nagrody i rozpatrywanie składanych przez Ciebie reklamacji umowa jaką są Warunki Uczestnictwa w Programie dostępny pod adresem https://www.karma.pl/strefaklienta/regulamin
Marketing – w tym  przesyłanie lub wyświetlanie Ci informacji o towarach lub usługach oraz samym Programie w tym indywidualnie dobranych ofert Udzielona przez Ciebie zgoda
Profilowanie, analizy rynkowe i statystyczne –  w tym działania pomagające nam zrozumieć Twoje zwyczaje oraz oczekiwania jako klienta, a nasze oferty dostosować do Twoich potrzeb Nasz prawnie uzasadniony interes

4 Na czym polega profilowanie?

W ramach tzw. profilowania będziemy dokonywać analizy i oceny informacji zgromadzonych o Tobie, próbując określić na ich podstawie jakie oferty i promocje mogą Cię najbardziej zainteresować.  Wpływać to będzie bezpośrednio na to, jakie treści będą się wyświetlać w trakcie Twojej wizyty na stronie Programu, w newsletterach oraz innych stosowanych przez nas kanałach komunikacji.

5 Odwołanie zgody

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę, w szczególności za pośrednictwem:
– Biura Obsługi pisząc na adres:, ul. Towarowa 17, 89-600 Chojnice, lub dzwoniąc na numer 523971144

Odwołanie zgodny pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku odwołania zgody będziemy kontaktować się z Tobą jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu (np. zawiadomienie o stanie Twojego Konta).

6 Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Programu

Będziemy przetwarzać Twoje nie dłużej niż okres Twojego uczestnictwa w Programie oraz celem ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Programie przez okres przedawnienia tych roszczeń.

7 Przekazywanie danych

Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim takim jak organy administracji państwowej jeżeli zobowiążą nas do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownej umowy, naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji  kampanii marketingowych, serwisowaniu oprogramowania, dostarczaniu usług teleinformatycznych, a także firmom kurierskim i pocztowym.
W każdym przypadku podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
Po każdej transakcji dokonanej z wykorzystaniem Twojej Karty lub numeru Karty zostanie przekazany do nas numer Twojej Karty oraz dane odnoszące się do dokonanej transakcji (towary / usługi, cena, przyznane Punkty, miejsce i data transakcji), w celu uznania konta. Takie dane transakcyjne nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu oraz osobom trzecim nie objętym Programem.

8 Jakie uprawnienia Ci przysługują?

Przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować kontaktując się z nami na adres daneosobowe{malpa}karma.pl

– Prawo dostępu do danych – masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz do uzyskania dostępu tych danych, w tym otrzymania  ich kopii.
– Prawo do sprostowania danych – możesz żądać od nas sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne.
– Prawo do usunięcia danych – możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały przez nas zebrane.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami, np. kiedy kwestionujesz ich prawidłowość
– Prawo do sprzeciwu – możesz  sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes , którymi się kierujemy, w tym wobec profilowania. W takim przypadku zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych w tym celu.
– Prawo do wniesienia skargi – możesz wnieść skargę na to w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postępowanie w sprawie realizacji powyższych praw jest nieodpłatne. Możesz zostać poproszony/na o uiszczenie stosownej opłaty jedynie w przypadkach zgłoszenie żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna) oraz zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych.

Powyższa opłata uwzględniać będzie jedynie koszty administracyjne związane z realizacją żądania.

Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.